Regulamin serwisu Mega-Surf.PL

Regulamin obowiązuje od dnia 28.05.2021

§1. Wstęp

Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Systemu internetowego Mega-Surf.PL. Każdy Użytkownik z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.

§2. Definicje

2.1 » Mega-Surf.PL - system internetowy umożliwiający Użytkownikom wzajemną promocję i reklamę stron internetowych, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
2.2 » Administrator - podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu.
2.3 » Użytkownik - osoba posiadająca aktywne Konto w Serwisie internetowym Mega-Surf.PL.
2.4 » Konto - dostępne po zalogowaniu się Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
2.5 » Reklama - usługa zakupiona lub wymieniona z uzyskanych Punktów na cele promocyjne, reklamowe w postaci banneru, odnośnika, wyświetlenia strony internetowej oraz inne usługi drogą elektroniczną.
2.6 » Punkty - punkty zdobywane poprzez oglądanie stron internetowych w rotatorze, odpowiednich reklam umieszczonych na stronie, udział w konkursach, aktywności w systemie, płatnych zadań oraz za zakup punktów.

§3. Zasady ogólne

3.1 » Utworzenie i korzystanie z Konta w Systemie jest dobrowolne i bezpłatne.
3.2 » Jeden użytkownik w systemie może posiadać TYLKO JEDNO konto.
3.3 » 5 000 darmowych punktów zostanie przypisanych automatycznie do konta użytkownika po potwierdzeniu adresu e-mail.
3.4 » Konta które przez 30 dni nie będą używane(Użytkownik nie zaloguje się na swoje konto ) będą usuwane.
3.5 » W przypadku złamania Regulaminu, działania na szkodę Systemu, Administrator może odjąć uzyskane przez użytkownika punkty i/lub usunąć Konto.
3.6 » Adres mailowy podany przy rejestracji stanowi formę kontaktu Administratora z Użytkownikiem i musi być aktualny. Nie może być mailem tymczasowym.
3.7 » Niepodstawne zgłoszenie roszczeń poprzez paypal czy też microsms(wypłatą wcześniej pieniędzy niż przed końcem daty zakończenia czy tez regulaminowego czasu do wypłaty) będzie skutkowało blokadą konta i utratą wszystkiego co znajduje się na koncie, a także brakiem możliwości założenia nowego konta.

§4. Dodawanie stron

4.1 » Dodawane adresy do stron/bannerów powinny bezwzględnie zawierać przedrostek "http://" lub "https://" chyba że podano inaczej.
4.2 » Użytkownik nie może dublować dodawanych stron.
4.3 » Strony dodane będą usuwane jeżeli do strony przez okres 30 dni nie zostaną dodane żadne punkty.
4.4 » Ilość możliwych do dodania stron i bannerów jest nieograniczona.
4.5 » Nie zostaną zaakceptowane strony/banery/linki:

 • O tematyce niezgodnej z polskim prawem.
 • Zawierające treści bądź materiały pornograficzne(Chyba że strona będzie posiadać komunikat o znajdujących się materiałach erotycznych i że jest dozwolona od 18 roku życia).
 • Nawołujących do szerzenia nienawiści i/lub rasizmu.
 • Strony niedostępne lub bez treści w momencie ich weryfikacji.
 • Zawierające wirusy, trojany.
 • Reklamy pozostałych autosurfów.
 • Łamiące ramkę rotatora, wstrzymujące rotacje bądź stosujące przekierowanie.
 • Zawierające wyskakujące komunikaty systemowe, reklamy POP-UP
 • Nadużywające IFRAME
 • Powodujące odtworzenie materiału audio/video, dźwięku(*)
 • Będące skróconym linkiem, tą samą stroną dodaną ponownie lub z wykorzystaniem aliasów/subdomen.
 • Stron typu allegro, eBay, YouTube, adf.ly czy tez stronami aukcyjnymi, stronami zawierającymi treść video, stronami do pobierania nielegalnych plików np. torrenty
 • Strony otwierające się 5 sekund lub dłużej.
4.6 » Reklamy typu PTP (paid to promote) akceptowane są tylko w sekcji "Linki konkursowe".
4.7 » Zgłaszanie ponownie odrzuconych wcześniej stron, bez dokonania w nich niezbędnych zmian skutkować może blokadą konta.

§5. Konta

5.1 » W systemie występują dwa rodzaje kont: STANDARD oraz PREMIUM.
5.2 » Konto STANDARD jest kontem podstawowym, bezpłatnym, ważnym bezterminowo.
5.3 » Konto PREMIUM można wykupić na okres podany w pakiecie konta.

§6. Polityka prywatności

6.1 » Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Portal Mega-Surf.pl nalezący do Pani Izabeli Szulim zamieszkałego w . Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
6.2 » Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
6.3 » W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
6.4 » Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu Mega-Surf.PL usług.
6.5 » Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
6.6 » Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10. NIP 118-210-51-20. Jeśli nie otrzymałeś kodu zwrotnego skontaktuj się z naszym działem pomocy technicznej https://microsms.pl/customer/complaint/ W przypadku problemów z produktem bądź błędnym działaniem kodu zwrotnego należy skontaktowac się ze Sprzedającym pod adresem email: admin@mega-surf.pl
6.7 » Usługa dostępna jest dla sieci Orange, T-Mobile, Plus, Play, Sferia, Cyfrowy Polsat oraz wszystkich sieci wirtualnych MVNO (np. GaduAir, mBank mobile, Aster). Mega-Surf.PL nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości przesłane przez Uczestnika w formie SMS nie dostarczone lub opóźnione z przyczyn leżących po stronie Operatora sieci komórkowej.

§7. Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi sią do stron internetowych, których operatorem jest Mega-Surf.PL (zwanych dalej: „stronami internetowymi”).

Czym są pliki „cookies”?
Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?
Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługą plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

§8. Postanowienia końcowe

8.1 » Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
8.2 » Administrator nie odpowiada za treść stron, reklam publikowanych przez Użytkowników.
8.3 » Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z systemu, udostępniania danych dostępowych do konta osobom trzecim lub innym, nieupoważnionym podmiotom.
8.4 » Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego Konta.
8.5 » Użytkownik rejestrujący się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie reklam drogą elektroniczną na podstawie ustawy z dn. 18.07.2002 Dz.Ustaw nr 144 wraz z późniejszymi zmianami.
8.6 » Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami, o których Administrator poinformuje Użytkowników poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.